صفحه اصلی   ::   هیات موسس   ::   کنگره ها   ::   پذیرش   ::   انتشارات   ::   آموزش   ::   بازآموزی   ::   اخبار انجمن   ::   تماس با ما
Macro elements are: Ca, Mg, Na, K ,P ,etc

Essential Trace Elements are: Fe, cu, Z, Co, Mn. ect

Non-essential(Toxic) trace elements are: Al, Hg, Pb .Cd etc

Radiological Elements: I ,Sr ,Cs .etc

MORE INFIRMATION >

تهران-خیابان کارگر شمالی-روبروی بیمارستان قلب انتهای کوچه دانش ثانی – پلاک 15 واحد 2 –دفتر جامعه آزمایشگاهیان ایران - انجمن عناصر کمیاب ایران

تلفن    02188631826

فاکس02188632456

صندوق پستی 1834-14155

info@ister.ir

هیات موسس
اعضا هیات مدیره فعلی انجمن
 کنگره ها
آخرین اخبار انجمن عناصر کمیاب ایران
کمیته علمی و آموزشی انجمن عناصر کمیاب ایران
 دریافت فرم عضویت در انجمن
انتشارات
یافته های تازه عناصر کمیاب
 آموزش
تفاهم نامه با یونسکو
 بازآموزی
نمایندگان عناصر کمیاب ایران
آئین نامه انتخاب محقق جوان

Copyright © 2007 Iranian Society for trace Elements Research
All Rights Reserved.