صفحه اصلی   ::   هیات موسس   ::   کنگره ها   ::   پذیرش   ::   انتشارات   ::   آموزش   ::   بازآموزی   ::   اخبار انجمن   ::   تماس با ما  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Macro elements are: Ca, Mg, Na, K ,P ,etc

Essential Trace Elements are:
Fe, cu, Z, Co, Mn. ect

Non-essential(Toxic) trace elements are:
Al, Hg, Pb .Cd etc

Radiological Elements: I ,Sr ,Cs .etc

MORE INFIRMATION >

 
 
 

انتشارات

این انجمن دارای خبرنامه بوده که محتوی مطالب علمی در زمینه عناصر کمیاب می باشد و آقای مهندس احمدی فقیه مسئولیت آنرا بعهده دارند. شما می توانید مطالب و تحقیقات خود را به آدرس ایشان ارسال تا پس از بررسی چاپ گردند.

 

ردیف شماره خبرنامه تاریخ انتشار

دریافت فایل خبرنامه ها

1 شماره اول اسفند 1385
2 شماره دوم اردیبهشت 1386
3 شماره سوم مرداد 1386
4 شماه چهارم دی 1386
5 شماره پنجم بهمن 1386
6 شماره ششم اردیبهشت 1387
7 شماره هفتم مرداد 1387
8 شماره هشتم آبان 1387
9 شماره نهم اردیبهشت 1388
10 شماره دهم آذر 1388
11 شماره یازدهم بهمن 1388
12 شماره دوازدهم تیر 1389
13 شماره سیزدهم شهریور 1390
14 شماره چهاردهم تیر 1391
15 شماره پانزدهم اسفند 1391
16 شماره شانزدهم فروردین 1392
17 شماره هفدهم آذر 1392
18 شماره هیجدهم تیر 1393
19 شماره نوزدهم آبان 1393
20 شماره بیستم شهریور 1394
21 شماره بیستم و یک شهریور 1395
22 شماره بیست و دو دی 1395
23 شماره بیست و سوم تیر 1396
24 شماره بیست و چهارم مرداد 1396

 

 
 
 
 
هیات موسس  
اعضا هیات مدیره فعلی انجمن  
 کنگره ها  
آخرین اخبار انجمن عناصر کمیاب ایران  
کمیته علمی و آموزشی انجمن عناصر کمیاب ایران  
 دریافت فرم عضویت در انجمن  
انتشارات  
یافته های تازه عناصر کمیاب  
 آموزش  
تفاهم نامه با یونسکو  
 بازآموزی  
نمایندگان عناصر کمیاب ایران  
آئین نامه انتخاب محقق جوان  

 

 
 

Copyright © 2007 Iranian Society for trace Elements Research
All Rights Reserved.