صفحه اصلی   ::   هیات موسس   ::   کنگره ها   ::   پذیرش   ::   انتشارات   ::   آموزش   ::   بازآموزی   ::   اخبار انجمن   ::   تماس با ما  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Macro elements are: Ca, Mg, Na, K ,P ,etc

Essential Trace Elements are:
Fe, cu, Z, Co, Mn. ect

Non-essential(Toxic) trace elements are:
Al, Hg, Pb .Cd etc

Radiological Elements: I ,Sr ,Cs .etc

MORE INFIRMATION >

 
 
 

اعضاء هیات موسس

آقاي دكتر عباس اولياء، سازمان انرژي اتمي ايران(عضو)

آقاي دكتر ايرج بيات، سازمان انرژي اتمي ايران (مدعو)

آقای دكتر محمد رضا رشيدي، دانشگاه علوم پزشكي تبريز(عضو)

آقای دكتر احمد قريب، سازمان انرژي اتمي ايران (عضو)

آقای دكتر سلطانعلي محبوب، دانشگاه علوم پزشكي تبريز (عضو)

آقای دكتر سيد علي اصغرمشتاقي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان (عضو)

آقای دكتر غلامرضا مشتاقي كاشانيان، دانشگاه علوم پزشكي كرمان (عضو)

خانم دكتر ليدا نوائي، انستيتو تغذيه و دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (عضو)

آقای دكتر عیسی نور محمدي دانشگاه علوم پزشكي ايران ( عضو)

آقای دكتر محمد نوري (عضو)

 
 
 

اسامی برگزیدگان (اصلی و علی البدل) اولين دور انتخابات انجمن به شرح ذیل می باشد.

آقاي دكتر ابوالقاسم جويبان

آقای دکتر داود حسن زاده

آقای دکتر ناصر رحیمی

آقای دكترمحمد رضا رشيدي

آقای دكتر احمد قريب ( رئیس انجمن)

آقای دكتر سلطانعلي محبوب

آقای دكتر سيد علي اصغرمشتاقي (نایب رئیس)

آقای دكتر غلامرضا مشتاقي كاشانيان

خانم دكتر ليدا نوائي

آقای دكتر عیسی نور محمدي

آقاي دكتر احمد موحديان عطار

آقای دكتر محمد نورياسامی برگزیدگان (اصلی و علی البدل) دومین دور انتخابات انجمن به شرح ذیل می باشد.


آقاي دكتر سيد علي اصغر مشتاقي ( رئیس انجمن)

آقاي دكتر عيسي نورمحمدي( نايب رئيس)

خانم دكتر ليدا نوايي ( خزانه دار)

آقاي دكتر محسن فيروزراي( دبير انجمن و عضو كميته پذيرش و روابط بين المللي)

آقاي دكتر احمد قريب( عضو كميته پذيرش و روابط بين المللي)

آقاي دكتر بهرام يغمايي( عضو كميته انتشارات)

آقاي دكتر احمد غلامحسينيان( عضو كميته انتشارات)

آقاي دكتر عباس لطفي( عضو كميته پذيرش و روابط بين المللي)

آقاي مهندس محمدامين احمدي فقیه (سردبير خبرنامه و عضو كميته پذيرش و روابط بين المللي)

آقاي مهندس سيامك محمدي( عضو كميته انتشارات)


اسامی برگزیدگان (اصلی و علی البدل) سومین دور انتخابات انجمن به شرح ذیل می باشد.


آقاي دكتر سيد علي اصغر مشتاقي ( رئیس انجمن)

آقاي دكتر محسن فيروزراي (نایب رئیس و دبیر انجمن)

خانم دكتر ليدا نوايي (خزانه دار و عضو کمیته اداری)

آقای دکتر محمد شعبانی (بازرس و عضو کمیته اداری)

آقاي دكتر احمد قريب (رئیس کمیته علمی)

آقای دکتر محمد نجفی (رئیس کمیته اداری)

آقاي مهندس محمدامين احمدي فقیه (رئیس کمیته روابط عمومی و بین الملل)

آقای دکتر دوردی قوجق (عضو کمیته علمی)

آقاي دكتر عيسي نورمحمدي (عضو کمیته های علمی و روابط عمومی و بین الملل)

آقای دکتر محمد ربانی (عضو کمیته علمی)

آقای مهندس مهدی طاهر نژاد (عضو کمیته های علمی و روابط عمومی و بین الملل)
 

Copyright 2007 Iranian Society for trace Elements Research
All Rights Reserved.